รูปแบบการเสนอข่าวสด ข่าวสารที่มีความสำคัญพร้อมกับทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

สำหรับข่าวสดส่วนมากที่ถูกนำมา รายงานข่าว มักเป็นข่าวสดที่สามารถนำถ่ายทอดหรือมีการ รายงานข่าวได้ภายในทันที เพราะส่วนมากแล้ว ข่าวสดมักเป็นข่าวที่มาจากเหตุการณ์จริงในช่วงขณะนั้น ซึ่งนับได้ว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวสดค่อนข้างมี ความสำคัญ และผู้ที่ไล่ตามข่าวสารส่วนมาก ก็อาจจะต้องการติดตามข่าวสดนี้อยู่ก็เป็นได้
 
ดังนั้น ข่าวสดส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข่าวในเหตุการณ์สำคัญและมีความจำเป็น หรือไม่คงเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้น ก็แค่บางครั้งการเก็บข้อมูลตลอดจนก่อให้ เกิดการเผยแพร่ข่าวให้กับประชาชนทั่วๆ ไปได้รับรู้ในที่สุดและข่าวสดนี้เอง ที่ถือได้ว่าเป็นการรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีผู้คนจำนวนมากให้ความ สนใจและติดตามกันเป็นปริมาณมากเลยเชียว ส่วนแบบอย่างของข่าวสดนั้น ประกอบไปด้วยข่าวสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวสารประเภทไหน เพียงก็เพราะว่า สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีใครสามารถทราบได้ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้าง เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะให้จำกัดประเภทของข่าว ก็สามารถทำได้โดยยาก ตลอดจนไม่สามารถที่จะมีการรายงานเป็นข่าวสด ได้ ถ้ามีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวชนิดใดโดยตรง ส่วนการรายงานข่าวสดนั้น ผู้รายงานข่าวจะทำหน้าที่ในการรายงานข่าวสารอย่าง ชัดเจน และเนื้อหาของข่าวจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เปรียบเหมือนเป็นข่าวที่ดีที่สุด กว้างขวางที่สุด และชัดเจนที่สุด และสาระของข่าวจะต้องเป็นข้อเท็จ จริงที่สุด
 
 

ข่าวสด

พร้อมกับนี่ก็คือรูป แบบของข่าวสด หรือ การรายงานข่าวอีกรูปแบบหนึ่งที่มสีความสำคัญเป็นอย่างมาก การรายงานข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบย่อมมีความ หมายเทียบเท่ากัน เพียงแต่ข่าวที่มีความสำคัญอย่างสูงที่สุด นั้น จะถูกจัดระดับให้เป็นข่าวที่ต้องเอามาเสนอทันที นั่นเอง